Reactie op online artikel Brabants Dagblad van donderdag 6 juli jl.

In de afgelopen maanden heeft het Brabants Dagblad diverse artikelen geschreven in het regio nieuws over het Dierentehuis Den Bosch e.o.
Nu er donderdag 6 juli jongstleden weer een onjuist en suggestief artikel is verschenen op de website van het Brabants Dagblad is voor het bestuur reden om een openbare reactie te geven. In zijn algemeenheid vindt het bestuur dat het Brabants Dagblad onbehoorlijke en onzorgvuldige journalistiek bedrijft, waarbij het Brabants Dagblad het Dierentehuis en alle mensen en dieren die daarbij betrokken zijn, schijnbaar doelbewust schade wil berokkenen.

In het artikel van vrijdag 6 juli jl. schrijft het Brabants Dagblad onder meer:

BD: “Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft per direct de erkenning van het Dierentehuis Den Bosch ingetrokken. Dat betekent dat er voor de dierenopvang aan de Oosterplas in de stad en regio niet gecollecteerd mag worden.”

Reactie bestuur: De eerste zin klopt, de tweede zin niet. Het CBF bepaalt niet of er wel of niet gecollecteerd mag worden. Dat is aan gemeentes. Het Dierentehuis heeft voor 2017 aan haar meldingsplicht voldaan.

BD: “En kan hierdoor het bestuur van het Dierentehuis niet controleren op mogelijke financiële malversaties en administratieve misstanden.”

Reactie bestuur: Ook dit klopt niet. Het CBF schrijft letterlijk in haar persbericht: “Hierdoor kan het CBF niet verifiëren of alle ontvangen gelden van de stichting worden besteed in het kader van de doelstelling van de stichting.” En even verderop: “Het CBF kan hierdoor niet achterhalen in welke mate de door derden geuite zorgen, over mogelijke financiële malversaties en administratieve misstanden, op waarheid berusten.” Het Brabants Dagblad behoort dus tot deze ‘derden’ of is in ieder geval het doorgeefluik van deze anonieme ‘derden’.

BD: “Ook de gemeente Den Bosch heeft tot op heden geen goedgekeurde ontvangen. De gemeente had het bestuur van het Dierentehuis drie keer gemaand met de cijfers te komen. Omdat die ontbreken gaat de gemeente de subsidie van 2016 (bijna 124.000 euro) bij het bestuur vorderen.”

Reactie bestuur: A. Er is volgens de gemeente sprake van subsidie. Er is in 2008 een zogenoemde overdrachtsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) tussen gemeente en Dierentehuis getekend waarbij het Dierentehuis een vergoeding krijgt op basis van een aantal criteria. B. Hoewel het Brabants Dagblad al vaker heeft geschreven dat de gemeente de zogenaamde subsidie gaat terugvorderen, heeft het bestuur nog geen enkel schrijven van een dergelijke opeisende vordering mogen ontvangen.

BD: “Eerder was ook al bekend dat de Dierenbescherming een onderzoek doet naar strafbare feiten bij het euthanasiebeleid van het Dierentehuis. Waar de klacht over gaat en wanneer het onderzoek klaar is, wilde een woordvoerder van de Dierenbescherming niet zeggen.”

Reactie bestuur: “Navraag leert dat OM deze ‘euthanasiezaak’ niet in behandeling neemt. Wij vinden berichtgeving suggestief als zou een met naam, plaats en professionele activiteit genoemd bestuurslid hoofdverdachte zijn geweest voor vermeend strafbaar feit of -feiten en beschouwen dat als laster en smaad.”

Tenslotte nog een aantal andere zaken waar het bestuur u graag van op de hoogte stelt:

  1. De Stichting Vrienden Dierentehuis ’s-Hertogenbosch die was opgericht om reserves van de Stichting Dierentehuis te beheren en toekomstige legaten in te ontvangen werd geliquideerd per 21 maart 2017 en al voor deze datum zijn alle schulden aan de Stichting Dierentehuis op de balans van 31/12/2016 aan het Dierentehuis terugbetaald. De jaarcijfers van het Dierentehuis, die rond 1 augustus zullen worden gepubliceerd, zullen dat bevestigen. De vaste medewerkers van Dierentehuis hebben volledige inzage ontvangen. 
  2. Bestuur en medewerkers staan gezamenlijk achter het euthanasie beleid en de uitvoering in een basis uitvoeringsprotocol.

Den Bosch, 7 juli 2017